iON – intuicyjny system sprawozdawczy

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych w jednym narzędziu. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

Główne korzyści z wyboru systemu iON:

 • Uwierzytelniony dostęp przez www – aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki, użytkownik ma możliwość wykonania wszystkich operacji, łącznie z wysłaniem poprawnego sprawozdania bezpośrednio z poziomu aplikacji (dla wybranych typów raportów).
 • Obsługa podpisu kwalifikowanego, który daje możliwość autoryzacji utworzonego sprawozdania oraz certyfikatów komunikacyjnych umożliwiających wysyłkę sprawozdania bezpośrednio do nadzorcy.
 • Możliwość podglądu statusu wysyłanych do nadzorcy plików oraz pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
 • Szeroki zakres ról i uprawnień użytkowników – pozwala zarządzać zakresem prac poszczególnych pracowników oraz zapewnia bezpieczeństwo danych
 • Autonomiczna praca – system może być skonfigurowany tak, aby proces tworzenia sprawozdań był uruchomiany automatycznie po zakończeniu procedury EndOfDay, a status wyniku przetwarzania może być przekazywany pocztą elektroniczną do zdefiniowanych użytkowników.
 • Możliwa jest manualna edycja danych oraz ewidencja związanych z tym zdarzeń.
 • Możliwość pobierania wygenerowanych raportów np. w celach archiwizacji.
 • Intuicyjna obsługa całego cyklu życia sprawozdania – użytkownik prowadzony jest krok po kroku, co pozwala przystąpić do pracy w systemie bez specjalnego szkolenia.
 • Wygenerowane sprawozdania są zgodne ze standardem wymaganym przez Nadzorcę m.in. xml, txt.
 • Możliwość dodawania załączników do sprawozdania.


iON umożliwia wprowadzanie danych na dwa sposoby:

 • za pomocą indywidulanych procedur zasilania danymi, które automatycznie zaczytują dane z dowolnych struktur tabelarycznych, pliki wejściowe mogą mieć format: csv, xml lub bezpośrednich ścieżek do baz danych.
 • poprzez dedykowany plik CSV, który jest przygotowany ręcznie lub jest stworzony przez system główny banku.

Obecnie iON obsługuje 6 sprawozdań:

1. RIF – Rejestr Instrumentów Finansowych
Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust.3 ustawy o RFG z dnia 8 czerwca 2017 r.

Informacje mają zostać udostępnione BFG w ciągu 1 dnia od wezwania.
W przypadku nieprzekazania Fundusz może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 000 zł.

Sprawozdanie RIF obejmuje następujące informacje:

 • informacje o instrumentach finansowych,
 • informacje o transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży, pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy oraz umów ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

2. RKB – Rejestr Księga Bankowa
Dotyczy sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji i oszacowania wartości aktywów i pasywów podmiotu, zanim BFG podejmie decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, a także przygotowania przymusowej restrukturyzacji do wdrożenia planu naprawy, do przygotowania programu postępowania naprawczego, podjęcia działań wczesnej interwencji lub ustanowienia zarządu lub zarządcy komisarycznego (dotyczy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Instytucje zobligowane są do przekazywania sprawozdania do BFG w ciągu 7 dni roboczych od wezwania.

Zakres sprawozdania jest bardzo obszerny, pełne sprawozdanie składa się z 18 tabel i 133 załączników, nie uwzględniając danych podmiotów zależnych. W związku z powyższym, w ramach Rejestru Księga Bankowa należy przekazać rozbudowane informacje związane z wieloma aspektami działalności Banku.

3. SW BFG – System Wyliczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rozwiązanie powstało w odpowiedzi na zobowiązanie Banków do stworzenia i utrzymania systemu wyliczania BFG, będącego bazą do określenia uprawnionych podmiotów oraz kwot wypłat gwarantowanych w przypadku wystąpienia warunku gwarancji.

Sprawozdanie SW BFG ma na celu zautomatyzowane przetwarzanie danych do postaci umożliwiającej wygenerowanie zbioru z listą deponentów i kwotami gwarancji zgodnie ze schematem udostępnionym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

4. CMO, STIR – Centralny Mechanizm Oceny, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej
Obowiązek sprawozdawczy wynika z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491). Wymaganym formatem dla sprawozdania CMO jest plik XML, natomiast dla sprawozdania STIR jest to plik TXT. Oba raporty przesyłane są do bramki KIR. Jeśli Bank nie ma dostępu do bramki, w końcowym etapie procesu sprawozdawczego zobowiązany jest przesyłać sprawozdanie do banku korespondenta, który dalej przekaże je do bramki KIR.

Gromadzenie i przesyłanie w ramach raportów STIR danych ma na celu:

 • gromadzenie informacji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych,
 • udostępnianie danych o wynikach analizy ryzyka dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w celu uniknięcia ryzyka związanego z wyłudzeniami skarbowymi.

5. AML – Anti-Money Laundering
Sprawozdawczość dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (zgodnie z ustawą z dn. 01.03.2018, Dz.U. 2018 poz. 723), obejmuje obowiązek raportowania do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej), wspomaganego przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, transakcji:

 • których równowartość przekracza 15 000 € - bez względu na to, czy są one przeprowadzone za pomocą jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiązanie między nimi (art. 8 ust. 1 Ustawy),
 • wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 Ustawy).

6. CRS – Common Reporting Standard
W celu walki z unikaniem opodatkowania oraz ochrony integralności systemów podatkowych, na całym świecie wprowadzono standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS). Jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie.

Na 31.03.2020 r. wyznaczony został pierwszy termin raportowania CRS (Common Reporting Standard) wg wytycznych określonych w Ustawie o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694), z dn. 4 kwietnia 2019 r.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1