Sprawozdawczość PEGAZ:

 


 

Sprawozdanie PEGAZ

Sprawozdanie PEGAZ zapewnia efektywne przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą NBP nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 z późn. zmianami. Uchwała dotyczy raportowania wszystkich aspektów informacji na temat bilansu płatniczego.

Moduł PEGAZ to rozszerzenie aSISt, które wspomaga przygotowanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

pegaz
Przeprowadzanie cyklu sprawozdawczego raportu PEGAZ w aSISt umożliwia rozszerzenie aplikacji o weryfikację sprawozdań bilansu płatniczego (PEGAZ) z innymi sprawozdaniami, np. FINREP.

Przygotowywanie sprawozdania PEGAZ w aSISt to gwarancja wielu korzyści:

 1. Krótki cykl wdrożenia nowej sprawozdawczości PEGAZ, gdyż wykorzystuje on już działającą aplikację aSISt, którą wyróżnia intuicyjność i szybkość obsługi. Nie następuje zatem instalacja i wdrożenie żadnej nowej aplikacji.
 2. Szybsza i wygodniejsza kontrola poprawności sprawozdań COREP/FINREP.
 3. Zmniejszenie nakładu pracy pracowników i przeniesienie ich uwagi z zadań odtwórczych na merytoryczne, dzięki np. zdefiniowaniu mapowań do systemów źródłowych.
 4. Szerokie możliwości weryfikacji danych poprzez zestawienie sprawozdań COREP-PEGAZ w celu weryfikacji spójności sprawozdań oraz rzetelności ich przygotowania.
 5. Jednolita aplikacja sprawozdawcza, czyli dostępność wszystkich znanych użytkownikowi aSISt funkcjonalności:
 • możliwość ręcznego przygotowania, korekty oraz uzupełnienia sprawozdania,
 • uzgodnienie sprawozdania przed jego wysłaniem,
 • automatyczne zasilanie danymi poprzez dostępne interfejsy (w tym Excel),
 • wizualne wskazywanie błędów,
 • generowanie sprawozdania w aktualnej taksonomii i w wymaganym formacie.

 


 

Sprawozdanie SHS

Sprawozdanie SHS (Securities Holding Statistics) to sprawozdanie przekazywane do systemu PEGAZ od początku 2016r.
Raportowane dane umożliwią analizę trendów na rynkach finansowych, powiązań między pośrednikami finansowymi a inwestorami z sektora niefinansowego oraz monitorowanie zmian w portfelach papierów wartościowych poszczególnych sektorów gospodarki.

sprawozdanie shs
Dla ułatwienia wypełniania nowego obowiązku sprawozdawczego, system aSISt wyposażony został w moduł, który pozwala przygotować sprawozdanie SHS w wymaganym przez Narodowy Bank Polski formacie.

Moduł SHS pozwala przeprowadzić cały proces sprawozdawczy, który składa się z następujących etapów:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych
 • edycja i korekta danych
 • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
 • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XML).
UA-96892827-1