Sprawozdawczość do Ministerstwa Finansów:

 


 

Sprawozdanie AML

Rozwiązanie do sprawozdawczości AML (Anti-Money Laundering) umożliwia spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane są zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji, co zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian, między innymi:

 • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
 • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
 • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
 • rezygnację z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
 • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
 • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
 • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego AML w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Sprawozdanie AML (Anti-Money Laundering) jest dostępne w systemie iON, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko, w wygodny i intuicyjny sposób przez przeglądarkę internetową.

 


 

Sprawozdawczość CMO i STIR

Obowiązek sprawozdawczy wynika z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Celem tego obowiązku sprawozdawczego jest zapobieganie oszustwom podatkowym poprzez:

 • gromadzenie informacji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, celem zapobiegania wykorzystywaniu sektora finansowego do oszustw podatkowych,
 • dostarczanie danych na temat wyników analizy ryzyka dla instytucji finansowych w celu uniknięcia ryzyka oszustw podatkowych.

Sprawozdawczość CMO i STIR

Wymaganym formatem dla sprawozdania CMO jest plik XML, natomiast dla sprawozdania STIR jest to plik TXT. Oba raporty przesyłane są do bramki KIR. Jeśli Bank nie ma dostępu do bramki, w końcowym etapie procesu sprawozdawczego zobowiązany jest przesyłać sprawozdanie do banku korespondenta, który dalej przekaże je do bramki KIR.

Sprawozdania CMO i STIR można w szybki i wygodny sposób przygotować w systemie sprawozdawczym iON, który umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, w sposób analogiczny do aplikacji aSISt. Rozwiązanie obsługuje pełen proces, składający się z:

 • połączenia i przekształcenia źródeł
 • wczytania danych, sprawdzenia poprawności informacji
 • wygenerowania sprawozdania.

Przygotowane pliki XML są zgodne z wymaganiami Nadzorcy.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości CMO i STIR w iON.


 

Sprawozdanie FATCA

Sprawozdanie FATCA, które jest dostępne w aplikacji iON, umożliwia spełnienie wymogów nałożonych podpisaną 4 maja 2015 r. Ustawą (Dz. U. poz. 686) o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie.

Dokumenty te zobowiązują Polskę do raportowania amerykańskiej administracji skarbowej o finansach obywateli USA. Do Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych (IRS) przekazywane muszą być informacje o stanach rachunków obywateli amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodów.

Raporty sporządzane są w układzie rocznym i dostarczane do 30 czerwca roku następnego. Oznacza to, że instytucje mają 6 miesięcy na opracowanie i przesłanie danych.

System iON został wyposażony w moduł do obsługi taksonomii FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dzięki czemu przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego będzie odbywać się w sposób wygodny i szybki.
 


 

Sprawozdanie CRS

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie.  
Celem wymiany informacji jest zwiększenie transparentności podatkowej oraz efektywne przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Moduł sprawozdawczy CRS obejmuje sprawozdanie składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694), z dn. 4 kwietnia 2019 r.

Moduł sprawozdawczy Common Reporting Standard (CRS) w iON ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego.

W systemie iON dostępne jest również rozwiązanie do sprawozdawczości FATCA.

W celu uzyskania więcej informacji na temat modułu CRS w iON zachęcamy do kontaktu.

Więcej informacji o systemie iON znajdą Państwo na stronie: https://asist-xbrl.eu/produkty/ion

UA-96892827-1