BFG Przymusowa Restrukturyzacja

Sprawozdanie BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje obejmuje sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanie depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet następujących sprawozdań:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

 • Środki gwarantowane,
 • BFG wyliczenie składek,
 • BFG wsparcie ze środków publicznych,
 • BFG system ochrony,
 • Składka na Fundusz Gwarancyjny,
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
 • FOŚG.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG/FPR.

aSISt pozwala na wygodne przygotowanie sprawozdań w wymaganym przez Nadzorcę formacie XML.

Moduł umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Podstawy prawne:
*Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji na temat modułu BFG-Informacje w aSISt oraz otrzymania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

UA-96892827-1