AML

Sprawozdanie AML

Rozwiązanie do sprawozdawczości AML (Anti-Money Laundering) umożliwia spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane są zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

W okresie przejściowym od 13 października 2018 do 13 lipca 2019 ustalono możliwość przesyłania informacji na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Stan docelowy, obowiązujący od 13 lipca 2019 zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian, między innymi:

  • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
  • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
  • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
  • rezygnację z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
  • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
  • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
  • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego AML w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

 

Nowe sprawozdanie AML (Anti-Money Laundering) jest dostępne w systemie iON, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

 

UA-96892827-1